Numer projektu:
Tytuł projektu:
Promotor:

email:

PL/ 04/B/P/PP-174506
ASTRA
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
astra_ldv@oic.lublin.pl

 
   
Cel projektu
Opis działań
Oczekiwane rezultaty
Instytucje partnerskie
Aktualności
   
   
        


AKTUALNOŚCI

 • Spotkanie otwierające realizację projektu odbyło się w daniach 3/4/6 listopada 2004 roku w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland".

 • W czasie pierwszych miesięcy realizacji projektu partnerzy opracowywali Europejski Profil Kompetencji Menedżerskich osób chcących założyć własną działalność gospodarczą oraz właścicieli/menedżerów małych firm zatrudniających do 10 osób. Promotor - Fundacja "OIC Poland" opracował aspekty psychologiczne a INSUP Formation (Francja) aspekty techniczne podstawowego profilu menedżerskiego przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą. Syntra West (Belgia) była odpowiedzialna za całościowe opracowanie podstawowego profilu menedżerskiego właścicieli/menedżerów małych firm. Opracowania były konsultowane przez wszystkich partnerów, którzy wnosili dodatkowe uwagi i komentarze.

 • Drugie międzynarodowe spotkanie Partnerów odbyło się w dniach 14/15 kwietnia 2005 roku w Belgii w siedzibie Syntra West vzw. W czasie spotkania Partnerzy zatwierdzili ostateczną wersję Europejskiego Profilu Kompetencji Menedżerskich.
  Syntra West vzw. rozpoczęła prace nad strukturą elektroniczną narzędzia.

 • Przygotowanie wersji anglojęzycznej twierdzeń (pytań) do samooceny dla każdej kompetencji obu profili menedżerskich zgodnie z zatwierdzoną metodologią. Dodatkowe spotkanie międzynarodowe Partnerów, które odbyło się w czerwcu we Francji (INSUP Formation) miało istotny wpływ na wypracowanie ostatecznej wersji twierdzeń (pytań). Rezultatem tego etapu realizacji projektu było otrzymanie dwóch kwestionariuszy twierdzeń (dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą i dla właścicieli/menedżerów małych firm) ze skalą 4-stopniową, bez pytań otwartych. Oba kwestionariusze zostały zaakceptowane przez wszystkich partnerów projektu.

 • Każdy z Partnerów dokonał przekładu wersji anglojęzycznej kwestionariuszy na swoją wersję językową zgodnie z zatwierdzoną metodologią (tłumaczenie pytań na język narodowy przez dwóch niezależnych tłumaczy; sprawdzanie wersji krajowej na grupie kilku osób, czy pytania są zrozumiałe; tłumaczenie zwrotne z krajowej wersji językowej na wersję anglojęzyczną).

 • Kolejnym etapem realizacji projektu było rozpoznanie i standaryzacja wymaganego poziomu każdej kompetencji. Każdy z partnerów realizował to zadanie ankietując wybraną grupę badawczą ( 30 osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą oraz 30 właścicieli MŚP w każdym kraju z którego pochodzą Partnerzy).
  Rezultaty ankietowania Promotor otrzymał pod koniec września 2005 roku i dokonał analizy psychometrycznej wyników. Analiza statystyczna i psychometryczna miała na celu opracowanie ostatecznej na tym etapie wersji tworzonej metody. Skierowana była ona najpierw na eliminację twierdzeń, które charakteryzowały się niekorzystnymi cechami z punktu widzenia rzetelności opracowywanego narzędzia. Jako kryterium została przyjęta wysoka skośność rozkładu odpowiedzi na dane twierdzenie. Twierdzenia cechujące się wysoką skośnością zostały usunięte z puli wchodzącej do dalszych analiz. Reszta twierdzeń została poddana analizie czynnikowej, która miała na celu dotarcie do głębszej struktury badanego zjawiska oraz opracowanie podskal w części psychologicznej i technicznej tworzonego narzędzia. W ten sposób zostało wyodrębnionych szereg czynników psychologicznych i technicznych dla obu badanych grup osób. Końcową częścią analiz była weryfikacja rzetelności otrzymanej skali za pomocą obliczenia współczynnika alfa-Cronbacha. Rezultatem przeprowadzonych analiz jest opracowana wersja metody, w której strukturze można wyróżnić części i poszczególne podskale. Uzyskane zostały także zadowalające współczynniki rzetelności dla wszystkich poziomów obliczania wyników w obu badanych grupach osób.

 • Czwarte międzynarodowe spotkanie Partnerów odbyło się w dniach 13-14 października 2005 roku w Wielkiej Brytanii w siedzibie North Devon College. Na spotkaniu zaprezentowano wyniki analizy psychometrycznej i wystandaryzowaną część merytoryczną narzędzia. Syntra West vzw. jako partner odpowiedzialny za opracowanie i przygotowanie elektronicznej struktury narzędzia (formy graficznej oraz ścieżek operacyjnych) przygotował prezentację. Narzędzie elektroniczne będzie oparte na programie Excel. Obie prezentacje i ich wyniki zostały zaakceptowane przez wszystkich partnerów.

 • Partnerzy uzgodnili nazwy dla poszczególnych skal, składających się na strukturę metody. W ten sposób otrzymano wersję papierową narzędzia gotową do przeniesienia w formę elektroniczną.

 • W celu określenie pożądanego poziomu kompetencji przeprowadzone zostały badania osób, które odniosły sukces w działalności gospodarczej. Zarówno ich procedura, jak i przyjęte kryteria sukcesu, były inne w każdym z krajów uczestniczących w opracowywaniu narzędzia. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła określić pożądany poziom kompetencji. Otrzymane wyniki stanowią punkt odniesienia dla badań z wykorzystaniem narzędzia ASTRA. Zastosowanie narzędzia ASTRA pozwala ocenić poziom mierzonych kompetencji a porównanie go z pożądanych poziomem kompetencji umożliwia przygotowanie odpowiedniego szkolenia, uwzględniające ten rodzaj kompetencji, w których badani uzyskali istotnie niższe wyniki.

 • Kolejnym etapem realizacji projektu było przeniesienie wersji papierowej narzędzia w formę elektroniczną. Partnerzy dokonali oceny anglojęzycznej wersji elektronicznego narzędzia.

 • Na spotkaniu partnerów projektu, które odbyło się w dniach 21-22 września 2006 roku w Bordeaux (organizacja goszcząca - INSUP Formation) Syntra West zaprezentowała możliwości operacyjne narzędzia. Partnerzy przedstawili swoje propozycje dotyczące udoskonalenia narzędzia ASTRA.

 • Elektroniczna wersja narzędzia została przetłumaczona na wersje narodowe wszystkich partnerów projektu. Krajowe wersje elektronicznego narzędzia były testowane przez małe firmy i przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność gospodarczą w każdym kraju partnerskim. Rezultaty testowania dostarczyły informacji o koniecznych udoskonaleniach narzędzia. Narzędzie było sprawdzane i oceniane przez niezależnych ekspertów, którzy nie brali udziału w procesie tworzenia narzędzia. Wszystkie informacje i opinie stanowiły podstawę do wprowadzania zmian mających na celu udoskonalenie narzędzia ASTRA i usprawnienie jego użytkowania.

 • Syntra West jako partner odpowiedzialny za wykonanie programu elektronicznego opracował podręcznik użytkownika narzędzia ASTRA (instrukcję techniczną obsługi narzędzia). Podręcznik użytkownika został przetłumaczony na wszystkie wersje narodowe partnerów uczestniczących w realizacji projektu.

 • Wybrani trenerzy organizacji partnerskich zostali przygotowani do szkolenia operatorów narzędzia ASTRA.

 • W dniu 27 lutego 2007r. w siedzibie Fundacji "OIC Poland" odbyła się konferencja międzynarodowa pt. "Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu firmą", która została poświęcona prezentacji i promocji narzędzia ASTRA. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, przedstawiciele Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, przedsiębiorcy, firmy świadczące usługi szkoleniowo-doradcze.

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND"
ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin, tel. 081 749 17 70, fax. 081 749 17 75, http://www.oic.lublin.pl/

Projekt współfinansowany z budżetu Wspólnot Europejskich w ramach drugiej fazy Programu LEONARDO DA VINCI

Komisja Europejska i Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z treścią informacji.